Drugi dzień 40. Zjazdu ZHP

8 gru
fot. Piotr Rodzoch

Dziś drugi dzień obrad 40. Zjazdu Związku Harcerstwa Polskiego. “To jest moment, w którym musimy podsumować 4 lata kadencji i po prostu podziękować sobie za ten czas”, mówił podczas uroczystego otwarcia zjazdu Przewodniczący ZHP hm. Dariusz Supeł.

Po wczorajszym dniu roboczym, przyszedł czas na oficjalne otwarcie 40. Zjazdu Związku Harcerstwa Polskiego. Zostały wręczone odznaczenia państwowe dla zasłużonych instruktorów tj. Krzyż Zasługi dla RP oraz Medal Komisji Edukacji Narodowej. Ponadto Przewodniczący ZHP odznaczył Krzyżem za Zasługi dla ZHP 14 instruktorek i instruktorów, obecnych na sali. Naczelnik ZHP przyznał odznaczenie “Niezawodnemu Przyjacielowi” Panu Zbigniewowi Niemczykowi. Do zebranych delegatów przemawiali m.in. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Stanisław Karczewski, Jego Ekscelencja ks. bp. Józef Guzdek, Przewodnicząca Europejskiego Komitetu WAGGGS Marjolein Sluijters, Członkini Europejskiego Komitetu Skautowego Chip Veerle Haverhals i Przewodniczący ZHR hm. Grzegorz Nowik.

Dokonane zostanie podsumowanie ubiegłej kadencji, a także udzielenie absolutorium ustępującym władzom. Przed delegatami najważniejsza część, czyli wybory do władz naczelnych oraz praca nad uchwałami. Na Naczelnika ZHP kandydują: hm. Jolanta Kreczmańska, hm. Anna Nowosad i hm. Krzysztof Budzyński. Na Przewodniczącego ZHP kandydują: hm. Małgorzata Sinica, hm. Grzegorz Całek oraz hm. Dariusz Supeł.

Transmisja na żywo dostępna jest pod adresem: 

Źródło: zhp.pl

Rozpoczynamy 40. Zjazd ZHP

7 gru
fot. Piotr Rodzoch

Dziś oficjalne rozpoczęcie 40. Zjazdu Związku Harcerstwa Polskiego. 180 delegatów, 17 komendantów chorągwi, Przewodniczący i Naczelnik ZHP oraz członkowie Głównej Kwatery będą przez najbliższe 4 dni decydować o najważniejszych sprawach Związku.

Od 7 do 10 grudnia obradować będzie 40. Zjazd Związku Harcerstwa Polskiego, czyli najwyższa władza organizacji. Celem jego zwołania jest podsumowanie ostatniej, 4-letniej kadencji, wybór nowych władz, przyjęcie Strategii Rozwoju na lata 2018-2025 oraz podjęcie uchwał ważnych dla funkcjonowania Związku.

Dzisiejszy dzień jest tzw. roboczym. Delegaci wybiorą protokolantów zjazdu oraz prezydium, które będzie przewodzić obradom. Następnie zostaną powołane Komisja Mandatowa, Komisja Wyborcza, Komisja Uchwał i Wniosków oraz Skrutacyjna. Dziś również przyjęte zostaną Regulamin Zjazdu, a także zasady wyboru władz naczelnych. W przypadku podjęcia przez delegat decyzji o pracach nad Statutem ZHP, określony zostanie tryb pracy oraz rozstrzygnięcie, które projekty uchwał dotyczące zmian w Statucie ZHP będą przedmiotem dalszych prac zjazdu i zostaną skierowane do Komisji Statutowej.

Zapraszamy do relacji na żywo z dzisiejszego dnia obrad pod adresem: 

źródło: zhp.pl

Przewodniczący ZHP zwołał XL Zjazd ZHP

25 kwi

Decyzja Przewodniczącego ZHP nr 44/2017 z dnia 18 kwietnia 2017 r.
w sprawie zwołania XL Zjazdu ZHP

 

  1. Na podstawie § 64 ust. 4 Statutu ZHP, biorąc pod uwagę wniosek Rady Naczelnej ZHP (uchwała nr 56/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 13 kwietnia 2017 r.), zwołuję w terminie 7-10 grudnia 2017 r. XL Zjazd ZHP z miejscem obrad w Warszawie.
  2. Organizację i przygotowanie XL Zjazdu ZHP powierzam Głównej Kwaterze ZHP.
  3. Decyzja wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący
Związku Harcerstwa Polskiego

hm. Dariusz Supeł

Trwa 39. Zjazd Nadzwyczajny Związku Harcerstwa Polskiego

8 kwi

W ten weekend – 7-9 kwietnia – odbywa się 39. Zjazd Nadzwyczajny ZHP. 167 delegatów decyduje o zmianach w Statucie ZHP opierając się na przeprowadzonych badaniach, konferencjach i spotkaniach i wypracowanych pytaniach kierunkowych. Jednym z delegatów chorągwi jest członek komendy hufca, phm. Bartłomiej Walkowski.

 

Dotychczas Zjazd zdecydował, że z dziesięciu proponowanych, będzie pracować nad następującymi pytaniami kierunkowymi:

3. Czy powinien ulec zmianie krąg osób, którym przysługuje czynne prawo wyborcze?

7c. Czy powinny się zmienić kompetencje władz na poziomie chorągwi i centralnym?

10. Czy powinny ulec zmianie przepisy Prawa lub Przyrzeczenia Harcerskiego?

 

Zjazd można oglądać na żywo na www.youtube.com/zhp360. Tam też można obejrzeć dzień wczorajszy, po zakończeniu obrad każdy dzień dostępny jest do obejrzenia. Rozwój wydarzeń można śledzić na wydarzeniu na Facebook’u „39. Zjazd Nadzwyczajny ZHP”. Zachęcamy do bycia na bieżąco!

Przewodniczący ZHP zwołuje 39 Zjazd Nadzwyczajny ZHP w sprawie zmian w Statucie

7 lis

    Decyzja Przewodniczącego ZHP z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie zwołania XXXIX Zjazdu Nadzwyczajnego ZHP
1. Na podstawie § 65 ust. 1 pkt 1) Statutu ZHP, w związku z uchwałą XXXVIII Zjazdu ZHP z dnia 5 grudnia 2013 r.:
– w sprawie zmian w Statucie ZHP, powołującą Komisję Statutową do opracowania i przedstawienia uczestnikom zjazdu projektów uchwał w sprawie zmian w Statucie ZHP,
oraz w celu
– zapewnienia odpowiedniej ilości czasu na rozważną i pogłębioną dyskusję nad różnymi koncepcjami funkcjonowania ZHP,
– uniknięcia sytuacji, w której propozycje zmian w Statucie ZHP byłyby omawiane lub głosowane bez wnikliwej analizy ich skutków,
– zapewnienia uczestniczącym w Zjeździe ZHP z głosem decydującym możliwości wnikliwej i spokojnej analizy zgłoszonych poprawek przed przystąpieniem do głosowania, zwołuję w terminie 7-9 kwietnia 2017 r. XXXIX Zjazd Nadzwyczajny ZHP z miejscem obrad w Warszawie.

2. Celem zjazdu jest:
– dokonanie zmian w Statucie ZHP.

3. Komisja Statutowa powołana przez XXXVIII Zjazd ZHP uchwałą z dnia 5 grudnia 2013 r. przedstawi Zjazdowi ZHP pod głosowanie projekt uchwały lub projekty uchwał w sprawie zmian w Statucie ZHP, zawierające logicznie uporządkowane pakiety zmian wraz z ewentualnymi rozwiązaniami alternatywnymi, w tym obejmującymi wnioski o zaniechanie wprowadzania zmian, informacją o konsekwencjach, jakie przyjęcie danej poprawki wywołuje dla innych poprawek. Komisja wskaże także kolejność ewentualnych głosowań „cząstkowych”, jakie należy przeprowadzić przed poddaniem projektu danej uchwały w sprawie zmian w Statucie ZHP pod głosowanie – co najmniej w terminie 45 dni przed rozpoczęciem Zjazdu ZHP.

4. Organizację i przygotowanie XXXIX Zjazdu powierzam Głównej Kwaterze ZHP

5. Decyzja wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Związku Harcerstwa Polskiego

hm. Dariusz Supeł

Materiały Komisji Statutowej

3 lut

Realizując postanowienia uchwały XXXVIII Zjazdu ZHP, określającej tryb prac nad projektem poprawek do statutu, Komisja Statutowa przedstawia zestaw zagadnień, które do niej wpłynęły, z prośbą o zapoznanie się z nimi przez instruktorów Związku.

W toku dalszych prac komisji przygotowany zostanie pakiet umożliwiający głosowanie zmian w Statucie ZHP na najbliższym zjeździe ZHP (w 2017 r.) lub na zjeździe nadzwyczajnym Związku zwoływanym w celu zmiany Statutu ZHP.

źródło: www.zhp.pl

pwd. Bartłomiej Walkowski
delegat na Zjazd ZHP