Proponowane autopoprawki do „Instrukcji drużyny”

26 wrz

Od 1 września obowiązuje nowa instrukcja tworzenia i działania gromady, drużyny, kręgu i klubu specjalnościowego. Nowy dokument zastąpił 8 dotychczasowych regulacji.

Instrukcja została przygotowana w oparciu o przeprowadzone wcześniej konsultacje, w których wzięło udział 340 jednostek organizacyjnych: 40 gromad i drużyn wszystkich grup metodycznych, 20 gromad i drużyn specjalnościowych, 20 gromad i drużyn Nieprzetartego Szlaku, 7 kręgów akademickich, 18 kręgów instruktorskich, 10 kręgów starszyzny, 10 kręgów seniorów, 15 klubów specjalnościowych, 23 szczepy, 7 związków drużyn, 30 hufców.

Główna Kwatera ZHP ponownie przeanalizowała zapisy instrukcji, które dotyczą organizowania biwaków, harcerskich klubów specjalnościowych oraz umów instruktorskich i planuje jeszcze w tym miesiącu wprowadzić zmiany prezentowane poniżej.

Wszystkich, którzy chcieliby podzielić się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi poniższych zapisów, zapraszamy do wysyłania e-maili na adres biuro.gk@zhp.pl do 28.09.2015 r.

Zmiana definicji biwaku

Było:

biwak – organizowana przez jednostki: a) wyjazdowa forma pracy poza miejscem zamieszkania członków z nocowaniem uczestników, b) wyjazdowa forma pracy poza miejscem zamieszkania członków bez nocowania uczestników, c) forma pracy w miejscu zamieszkania z nocowaniem uczestników poza domem, pod warunkiem, że wymienione formy pracy nie są organizowane w ramach HALiZ (obóz/zimowisko).

Nowy zapis:

Biwak – organizowana przez jednostki forma pracy z nocowaniem uczestników poza domem, pod warunkiem, że nie jest organizowana w ramach HALiZ (obóz/zimowisko).

Nowy zapis w Systemie pracy:

O realizacji form pracy gromady/drużyny innych niż biwaki odbywających się poza miejscowością działania gromady/drużyny należy każdorazowo informować rodziców i komendanta hufca. Nie dotyczy to odbywających się regularnie zbiórek gromady/drużyny, o ile rodzice uczestników zostali poinformowani o rocznym programie pracy i miejscu odbywania się zbiórek.

Zmiana w warunkach zatwierdzania biwaków

Było:

Biwaki stanowią element śródrocznej pracy jednostek i muszą być ujęte w programie pracy jednostki. Aktualizacje programu pracy jednostki polegające na dodaniu biwaku lub zmianie jego planowanego terminu muszą być dokonane nie później niż na 21 dni przed jego rozpoczęciem. O szczegółach realizacji biwaku szef jednostki informuje właściwego komendanta przesyłając,w formie papierowej lub elektronicznej: nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem biwaku: a) miejsce biwaku, b) wykaz kadry biwaku, c) ramowy plan biwaku; nie później niż na 3 dni przed rozpoczęciem biwaku: a) listę uczestników b) plan finansowy (wpływy, wydatki), c) informację o polisie ubezpieczeniowej NNW.

Nowy zapis:

Biwaki stanowią element śródrocznej pracy jednostek i muszą być ujęte w programie pracy jednostki. O szczegółach realizacji biwaku szef jednostki informuje właściwego komendanta przesyłając, w formie papierowej lub elektronicznej: nie później niż na 10 dni przed rozpoczęciem biwaku: a) miejsce biwaku, b) wykaz kadry biwaku, c) ramowy plan biwaku; nie później niż na 3 dni przed rozpoczęciem biwaku: a) listę uczestników, b) plan finansowy (wpływy, wydatki), c) informację o polisie ubezpieczeniowej NNW.

Umowa instruktorska

Było:

Wymagania, jakie musi spełniać drużynowy: Złożył pisemne zobowiązanie do prowadzenia gromady/drużyny oraz podpisał umowę wolontariacką z ZHP.

Nowy zapis:

Wymagania, jakie musi spełniać drużynowy: Złożył pisemne zobowiązanie do prowadzenia gromady/drużyny oraz podpisał umowę w sprawie pełnienia funkcji – umowa powinna mieć formę umowy wolontariackiej,

Harcerski klub specjalnościowy

Było:

Członkami HKS mogą być: instruktorzy i starszyzna, zuchy, harcerze, harcerze starsi i wędrownicy nie mogący rozwijać swoich zainteresowań w macierzystych drużynach, którzy jednak pozostają w nich z  przydziałem służbowym.

Nowy zapis:

Członkami HKS mogą być członkowie ZHP.  Zuchy, harcerze, harcerze starsi i wędrownicy mogą być członkami HKS pod warunkiem, że nie mogą rozwijać swoich zainteresowań w macierzystych drużynach, pozostają jednak w nich z przydziałem służbowym. Osoby niezrzeszone w ZHP posiadające specjalistyczne kwalifikacje mogą współpracować z HKS. Konstytucja HKS może przyznawać takim osobom część uprawnień członków HKS, w tym prawo do czynnego uczestniczenia w życiu klubu i prawo do używania symboli klubu, nie może im jednak przyznać biernego prawa wyborczego w wyborach władz klubu.

Instrukcja jest jednym spójnym dokumentem. Nowa instrukcja została opracowana w ramach przeprowadzanej w ZHP „opcji zero” – zgodnie ze Strategią Rozwoju ZHP na lata 2012-2017. Zespół ds. opcji zero konsultował projekt z szerokim gronem instruktorskim.

Wszystkich, którzy chcieliby podzielić się swoimi pomysłami zapraszamy do wysyłania e-maili na adres biuro.gk@zhp.pl do 28.09.2015 r.