Szukamy Niezwyczajnych instruktorów

14 sty

Każdego dnia blisko 10 000 instruktorów – wolontariuszy Związku Harcerstwa Polskiego, z zaangażowaniem wychowuje najmłodsze pokolenie Polaków w zgodzie z ideałami płynącymi z Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego. Piątą edycję dedykujemy drużynowym i wszystkim, którzy dbają o ich rozwój!  Praca drużynowych jest nierozerwalnie związana z Misją ZHP, czyli z wychowywaniem młodego człowieka, a przede wszystkim wspieraniu go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań. Poprzez bezpośredni kontakt z młodymi ludźmi drużynowi mają wpływ na ich postawy, decyzje i zazwyczaj – dorosłe życie. Często są mentorami, inspiracją i równocześnie – dobrymi przyjaciółmi.

Kandydatem w plebiscycie może być każdy instruktor ZHP oraz osoba pełniąca funkcję instruktorską. Do plebiscytu zgłaszane są osiągnięcia i wydarzenia, które miały miejsce w 2015 roku. Kandydatów do plebiscytu mogą zgłaszać drużyny harcerskie, inne jednostki organizacyjne ZHP, pojedynczy harcerze i instruktorzy, rodzice, przyjaciele i sympatycy harcerstwa. Kandydata zgłasza się poprzez ankietę aplikacyjną, która zostanie umieszczona  na stronie internetowej ZHP. Lista nominowanych zostanie opublikowana 8 lutego 2016 r. Na zgłoszenia kandydatów czekamy do 24 stycznia 2016 r. do godziny 23:59.

 

Kategorie piątej edycji:

 

Wspieranie metodyczne drużynowych z poziomu hufca

Misją ZHP realizowaną w codziennej pracy gromad/drużyn jest wspieranie młodego człowieka
w rozwoju i kształtowanie charakteru. Drużynowy jest najważniejszym harcerskim wychowawcą dlatego też wspieranie drużynowego jest obowiązkiem harcerskich komend hufców, namiestników wynikającym ze Statutu ZHP oraz Podstaw wychowawczych ZHP. Poszukujemy osób, które na co dzień wspierają programowo-metodycznie drużynowego: namiestników, członków harcerskich komend, a ich działanie trwa nie krócej niż rok.

W zgłoszeniu prosimy opisać jedno osiągnięcie proponowanego kandydata w wybranym obszarze:

 • prowadzenie form doskonalących dla drużynowych (metodycznych i repertuarowych),
 • prowadzenie poradnictwa dla drużynowych z wykorzystaniem różnych form (spotkania, konsultacje, listy dyskusyjne itp.),
 • motywowanie drużynowego w hufcu,
 • inspirujące, rozwijające, współzawodnictwo drużyn
 • projekty i przedsięwzięcia nastawione na budowanie wspólnoty drużynowych w hufcu,
 • dobre praktyki w zakresie pracy ciągłej z drużynowym (tworzenie propozycji programowych).

Wspieranie drużynowego z poziomu szczepu

Wspieranie drużynowego w realizacji programu wychowawczego gromady/drużyny jest ciągłym procesem prowadzonym przez komendanta i komendy szczepów. Podejmowane przez nie działania mają na celu bezpośrednie lub pośrednie wspieranie drużynowego w realizacji programu wychowawczego gromady/drużyny. W tej kategorii poszukujemy komendantów szczepów, którzy swoją postawą i działaniem inspirują podopiecznych do działania, a ich działania trwają nie krócej niż rok.

W zgłoszeniu prosimy opisać jedno osiągnięcie proponowanego kandydata w wybranym obszarze:

 • pomysły na tworzenie wspólnoty gromad, drużyn oraz innych jednostek organizacyjnych wchodzących w skład szczepu/ związku drużyn,
 • inicjowanie i koordynowanie wspólnych przedsięwzięć jednostek organizacyjnych wchodzących w skład szczepu/ związku drużyn,
 • dobre praktyki w zakresie pozyskiwania i szkolenia kadry szczepu,
 • przykłady dobrej współpraca z samorządem terytorialnym i innymi partnerami lokalnymi.

Wspieranie rozwoju instruktorskiego drużynowych

Stopnie instruktorskie wyznaczają drogę rozwoju instruktorskiego. Odzwierciedlają wiedzę, dojrzałość społeczną, umiejętności wychowawcze i doświadczenie instruktora zgodne z ideą stopnia. Chcemy docenić członków Komisji Stopni Instruktorskich oraz opiekunów prób, którzy swoja pracą wspierają i motywują do rozwoju instruktorskiego drużynowych, a ich działania trwają nie krócej niż rok.

W zgłoszeniu prosimy opisać jedno osiągnięcie proponowanego kandydata w wybranym obszarze:

 • innowacyjne działania, które usprawniają pracę Hufcowych Komisji Stopni Instruktorskich,
 • mentor, autorytet – opiekun prób instruktorskich,
 • prowadzenie form warsztatowych dla opiekunów prób instruktorskich,
 • członkowie hufcowych Komisji Stopni Instruktorskich, którzy stale rozwijają swoje umiejętności.

Kształcenie drużynowych

Fundamentem działania ruchu harcerskiego jest odpowiedzialna i pełna zaangażowania kadra instruktorska. Ponieważ rola harcerskiego opiekuna i wychowawcy jest bardzo ważna, kluczowym działaniem staje ciągłe podnoszenie kwalifikacji kadry ZHP. Ogromną rolę odgrywają instruktorzy, którzy prowadzą różne formy kształcenia kadry. Czekamy na zgłoszenia, które opiszą wychodzące poza utarte ramy działania.

W zgłoszeniu prosimy opisać osiągnięcie proponowanego kandydata w jednym z poniższych obszarów:

 • osoby, które kształcą na poziomie hufców i chorągwi,
 • organizatorów form kształceniowych, którzy w praktyce wykorzystują metodę harcerską,
 • organizatorów warsztatów instruktorskich i niestandardowych form kształceniowych skierowanych do drużynowych.

Na granatowym szlaku

Drużynowi – instruktorzy w wieku wędrowniczym, młodzi wychowawcy. Każdy drużynowy, godząc wiele obowiązków i przeskakując barierę własnego wieku, dokonał czegoś niezwykłego. Na granatowym szlaku to kategoria przeznaczona dla drużynowych – instruktorów, których osiągnięcia z roku 2015 są godne uwagi i podziwu, a przewodniczenie drużyn trwa więcej niż rok.

W zgłoszeniu prosimy opisać osiągnięcie proponowanego kandydata w jednym z poniższych obszarów:

 • prowadzenie drużyny,
 • innowacyjny projekt lub przedsięwzięcie programowe,
 • współpraca międzynarodowa,
 • praca ze specjalnościami w drużynie,
 • krzewienie harcerskich wartości.

Efektywne zarządzanie hufcem

Wśród instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego są również Ci, dzięki którym świetnie działają terenowe jednostki naszej organizacji – komendanci hufców. Instruktorzy, którzy z pasją i pełnym zaangażowaniem wspierają pracę z kadrą, program, codzienną działalność podstawowych jednostek organizacji, aby mogły dążyć do założonych celów. Ta kategoria jest przestrzenią, by nagrodzić komendantów hufców, którzy wspierają drużynowego efektywnym zarządzaniem hufca, budowaniem wspólnoty w hufcu oraz wdrożeniem pracy z kadrą, dają możliwość realizacji celów wychowawczych harcerstwa.

W zgłoszeniu prosimy opisać osiągnięcie proponowanego kandydata w obszarach:

 • wdrożenie systemu pracy z kadrą hufca,
 • działania na rzecz budowy wspólnoty instruktorskiej hufca,
 • przykłady dobrej współpraca z samorządem terytorialnym i innymi partnerami lokalnymi,
 • tworzy warunki do realizacji programu drużyn,
 • pozyskiwanie środków i sprawne zarządzanie finansami organizacji na poziomie regionalnym lub lokalnym, działania ukierunkowane na rozwój bazy materialnej Związku,
 • sprawna organizacja działania jednostki terenowej (Hufca).

źródło: zhp.pl