Służba instruktorska

26 wrz

Wszystkim instruktorom naszego hufca przypominamy o konieczności odbycia służby, zgodnie z Uchwałą nr 22/XXXIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 18 czerwca 2006 r.

Służbę zalicza się instruktorowi, który:
1.pełni funkcję instruktorską lub aktywnie pracuje na rzecz Związku,
2. przestrzega Statutu ZHP,
3. uzyskał od bezpośredniego przełożonego pozytywną ocenę swojej pracy,
4. zapłacił składki członkowskie za rok harcerski, za który zaliczona ma być służba.

Do stażu instruktorskiego wlicza się tylko lata zaliczonej służby instruktorskiej.
Zaliczanie służby instruktorskiej następuje za okres roku harcerskiego tj. od dnia 1 września roku poprzedniego do dnia 31 sierpnia. Wniosek o zaliczenie służby instruktorskiej składa do końca września komendantowi bezpośredni przełożony instruktora lub sam instruktor. Zależnie od przydziału ,służbę zalicza komendant hufca, komendant chorągwi lub Naczelnik ZHP.
Właściwy komendant wydaje rozkaz w sprawie zaliczenia służby instruktorskiej w terminie do końca października .

W przypadku niezaliczenia służby instruktor ma prawo odwołania się do właściwego komendanta w ciągu jednego miesiąca od daty ogłoszenia rozkazu lub upływu określonego terminu. Od decyzji komendanta w sprawie wniesionego odwołania przysługuje odwołanie do właściwego sądu harcerskiego. Zaliczenie służby instruktorskiej potwierdza się wpisem do książeczki i kartoteki instruktorskiej.

Joanna Sobów
członek zespołu promocji i informacji Hufca Zielona Góra ZHP