Przewodniczący ZHP zwołuje 39 Zjazd Nadzwyczajny ZHP w sprawie zmian w Statucie

7 lis

    Decyzja Przewodniczącego ZHP z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie zwołania XXXIX Zjazdu Nadzwyczajnego ZHP
1. Na podstawie § 65 ust. 1 pkt 1) Statutu ZHP, w związku z uchwałą XXXVIII Zjazdu ZHP z dnia 5 grudnia 2013 r.:
– w sprawie zmian w Statucie ZHP, powołującą Komisję Statutową do opracowania i przedstawienia uczestnikom zjazdu projektów uchwał w sprawie zmian w Statucie ZHP,
oraz w celu
– zapewnienia odpowiedniej ilości czasu na rozważną i pogłębioną dyskusję nad różnymi koncepcjami funkcjonowania ZHP,
– uniknięcia sytuacji, w której propozycje zmian w Statucie ZHP byłyby omawiane lub głosowane bez wnikliwej analizy ich skutków,
– zapewnienia uczestniczącym w Zjeździe ZHP z głosem decydującym możliwości wnikliwej i spokojnej analizy zgłoszonych poprawek przed przystąpieniem do głosowania, zwołuję w terminie 7-9 kwietnia 2017 r. XXXIX Zjazd Nadzwyczajny ZHP z miejscem obrad w Warszawie.

2. Celem zjazdu jest:
– dokonanie zmian w Statucie ZHP.

3. Komisja Statutowa powołana przez XXXVIII Zjazd ZHP uchwałą z dnia 5 grudnia 2013 r. przedstawi Zjazdowi ZHP pod głosowanie projekt uchwały lub projekty uchwał w sprawie zmian w Statucie ZHP, zawierające logicznie uporządkowane pakiety zmian wraz z ewentualnymi rozwiązaniami alternatywnymi, w tym obejmującymi wnioski o zaniechanie wprowadzania zmian, informacją o konsekwencjach, jakie przyjęcie danej poprawki wywołuje dla innych poprawek. Komisja wskaże także kolejność ewentualnych głosowań „cząstkowych”, jakie należy przeprowadzić przed poddaniem projektu danej uchwały w sprawie zmian w Statucie ZHP pod głosowanie – co najmniej w terminie 45 dni przed rozpoczęciem Zjazdu ZHP.

4. Organizację i przygotowanie XXXIX Zjazdu powierzam Głównej Kwaterze ZHP

5. Decyzja wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Związku Harcerstwa Polskiego

hm. Dariusz Supeł