PO WER 1.4 Harcerstwo Kształci

Projekt PO WER 1.4 Harcerstwo Kształci nastawiony na wsparcie wędrowników, ich szkolenie i rozwijanie kompetencji. Do udziału mogą zgłaszać się od razu patrole 4-6 osobowe, którym zdecydowanie prościej będzie się zgrać i wspólnie podjąć działania lokalne, które także są ważne w ramach projektu. Liczba uczestników jest ograniczona 🙂

Projekt jest skierowany do osób, które łącznie spełniają poniższe warunki:
– są w wieku 15-25 lat (w przypadku osób niepełnosprawnych 15-29 lat),
– mieszkają w Polsce,
– złożą komplet dokumentacji niezbędnej do udziału w projekcie,
– zostaną zakwalifikowane przez komisję rekrutacyjną.

W ramach projektu przewidziano środki na:
– dofinansowanie projektów młodzieżowych (o czym niżej),
– wyżywienie i zakwaterowanie uczestników szkoleń (np. pokrycie koszty kursów),
– wyżywienie w trakcie procesu certyfikacji,
– zaproszenie specjalistów, którzy poprowadzą dla uczestników warsztaty.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie powinny wypełnić komplet dokumentów rekrutacyjnych i dostarczyć je do Biura Chorągwi (ul. Boh. Westerplatte 27). Wymagane dokumenty:
– Formularz zgłoszeniowy
– Zgoda na udział w projekcie
– Oświadczenie uczestnika projektu
Test psychologiczny
Samoocena
– Regulamin udziału w projekcie

Uczestnik w trakcie swojego udziału w projekcie musi wykazać się samorozwojem. W trakcie 6-10 miesięcy uczestnictwa będzie raz w miesiącu spotkać się ze swoim opiekunem (tutorem), realizować swoją indywidualną ścieżkę rozwoju, uczestniczyć w szkoleniach oraz realizować zadania zespołowe.

Indywidualna Ścieżka Rozwoju – W trakcie pierwszego miesiąca udziału w projekcie uczestnik w ramach spotkań z tutorem stworzy swoją Indywidualną Ścieżkę Rozwoju (IŚR), która będzie dostosowana do jego potrzeb oraz zainteresowań. W ramach IŚR uczestnik ma za zadanie: określić swoje pole służby, rozpisać próbę na stopień wędrowniczy lub instruktorski, zrealizować min. 3 projekty młodzieżowe. Indywidualna ścieżka rozwoju powinna także zawierać min. 76 godzin w ramach różnorodnych form szkoleniowych. Dokument może być modyfikowany dowolną ilość razy w trakcie udziału uczestnika w projekcie.

Realizację projektów młodzieżowych będzie wspierać wolontariusz (którym najlepiej aby został np. drużynowy, który będzie wspierał swoich wędrowników poprzez wspólne opracowywanie oraz realizowanie projektów młodzieżowych z uczestnikami projektu w 4-6 osobowych grupach). Zadaniem wolontariusza będzie także wspomaganie wędrowników w znalezieniu odpowiadających im pól służby (idealnie wpisuje się w prace drużyny wędrowniczej 🙂 ). Wolontariusze będą podpisywać umowy wolontariackie.

Uczestnik, który zrealizuje wszystkie wymagania otrzyma certyfikat potwierdzający udział w projekcie. Pod koniec udziału w projekcie tutor zorganizuje dla uczestników 3-dniowe wydarzenie, które będzie zawierać elementy wyczynu i będzie formą podsumowania udziału w projekcie.

Każdy uczestnik projektu po 4 tygodniach od jego zakończeniu wypełni ankietę samooceny (test psychologiczny), która podsumuje jego działalność w ramach projektu, a także pozwoli ocenić korzyści płynące z jego udziału.