Jak realizować Cele Zrównoważonego Rozwoju?

22 gru

7 DSH „Wilki” i 8 DSH „Golfsztrom” w ramach zadania przedzlotowego na InterCamp 2022 przygotowały skrót Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz jak możemy przyczynić się do ich realizacji. Zachęcamy do lektury!

Cel 1: koniec z ubóstwem.
Co dziesiąta osoba i jej rodzina żyje poniżej międzynarodowej granicy ubóstwa, co oznacza że 11% całego świata jest niedożywionych, ale bieda to coś więcej niż głód czy słaby dostęp do edukacji, to też dyskryminacja i silne wykluczenie społeczne. Istnieje wiele sposobów na przekazanie pomocy potrzebującym jak np. oddawanie rzeczy, których nie nosisz i nie potrzebujesz, zgłaszanie się jako wolontariusz, nie omijanie obojętnie ludzi bezdomnych proszących o chleb, może masz jedzenie, którym możesz się podzielić. Warto też wspierać różne organizacje, które specjalizują się w pomocy biedniejszym regionom.

Cel 2: zero głodu.
Cel ten ma za zadanie zmniejszyć niskie bezpieczeństwo żywnościowe i związane z nim poważne niedożywienie powodujące u milionów dzieci zburzenia rozwoju oraz zbyt niski wzrost, a także katastrof naturalnych, takich jak susze czy powodzie. Obecnie na świecie z powodu niedożywienia cierpi 815 milionów ludzi, tj. co dziewiąta osoba. Przy właściwym postępowaniu, rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo mogą stanowić źródło pożywnej żywności dla wszystkich i przynosić godny dochód. Jednocześnie mogą przyczynić się do rozwoju obszarów wiejskich i ochrony środowiska. Co należy zrobić, aby na świcie nie było tyle osób głodujących? Na przykład:
– zwiększyć inwestycje, w tym poprzez wzmocnioną współpracę międzynarodową, w infrastrukturę obszarów wiejskich, badania w dziedzinie rolnictwa i usług, rozwój technologii, itd.
– ograniczyć i zapobiegać restrykcjom handlowym i nieprawidłowościom na światowych rynkach rolnych
– wprowadzić mechanizmy zapewniające prawidłowe funkcjonowanie rynków towarów żywnościowych.
Jest wiele powodów i sposobów jak możemy pomoc osobom głodującym.

Cel 3: dobre zdrowie i jakość życia.
Ten cel ma za zadanie zapewnić wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowe życie oraz promować dobrobyt. Mimo tego, że przewidywana długość życia oraz ograniczenie najczęstszych czynników powodujących śmiertelność dzieci i matek jest na dobrej drodze, to musimy kontynuować wzmożone prace nad pokonywaniem występowania wielu chorób i pojawiającymi się zagrożeniami zdrowotnymi. Zamieszczone w Agendzie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 zadania w tym zakresie mówią między innymi o zapewnieniu opieki zdrowotnej oraz walki z chorobami. Przykładem pomocy ludzkości w tej sprawie są szczepienia, które zwalczają rozprzestrzenianie się chorób, a jednocześnie chronią nas samych przed ciężkimi przebiegami oraz powikłaniami.

Cel 4️: dobra jakość edukacji.
Zapewnienie wszystkim edukacji wysokiej jakości oraz promowanie uczenia się przez całe życie to ważny cel. Powszechny dostęp do edukacji poprawia jakość życia i umożliwia znalezienie innowacyjnych rozwiązań największych problemów współczesnego świata. Obecnie ponad 265 milionów dzieci nie uczęszcza do szkoły, a 22% nie chodzi do szkoły podstawowej. Ponadto nawet dzieci uczące się w szkole nie potrafią czytać i liczyć. A w jaki sposób możemy się przyczynić do realizacji celu? Dziel się wiedzą z innymi. Rozwijaj swoje pasje, edukuj się przez całe życie. Jest wiele możliwości nauki oraz rozwijania hobby poprzez książki, kursy oraz różne warsztaty.

Cel 5️: równość płci.
Osiągnąć równość płci oraz wzmocnić pozycję kobiet i dziewcząt – cel ten ma za zadanie podkreślić i wzmocnić ważną rolę kobiet na świecie, a także dokonać zmian w kwestii równości płci na poziomie edukacji, ekonomii jak i np. spraw politycznych. Problem ten jest rozwiązywany w większej ilości państw niż kiedyś, jednakże to wciąż za mało, by móc powiedzieć o braku dyskryminacji kobiet na różnych szczeblach. Jednak w każdej części świata kobiety i dziewczęta nadal są dyskryminowane i cierpią z powodu przemocy.
Równość płci to nie tylko powszechne prawo człowieka, to także fundament zrównoważonego świata, w którym ludzie będą żyć w pokoju i dobrobycie.
Niestety co piąta kobieta w wieku 15–49 lat przyznaje, że w ciągu 12 miesięcy doświadczyła przemocy fizycznej lub seksualnej ze strony partnera.
W jaki sposób możemy przyczynić się do realizacji tego celu? Możemy rozpowszechniać posty promujące równość płci, wzmacniające pozycję kobiet i dziewcząt. Należy też mówić głośno o nieprzyjemnych sytuacjach, które spotykają nas na co dzień – w szkole, pracy, czy nawet na mieście.

Cel 6️: czysta woda i warunki sanitarne.
Zapewnienie wszystkim ludziom dostępu do wody i warunków sanitarnych poprzez zrównoważoną gospodarkę zasobami wodnymi. Cel ten ma za zadanie doprowadzić do tego, aby każdy człowiek miał dostęp do czystej wody oraz aby wszyscy mieli odpowiednie warunki sanitarne. Przyczyni się to do zmniejszenia liczby zgonów z powodu nieodpowiednich zasobów wody, złych warunków sanitarnych czy złej higieny. Obecnie ponad 2 miliardy ludzi żyje na obszarach, gdzie istnieje ryzyko ograniczonego dostępu do wody pitnej. Na niedostatek wody wciąż cierpi ponad 40% światowej populacji i przewiduje się, że trend nadal będzie się zwiększał.
W jaki sposób możemy przyczynić się do realizacji tego celu?
– poprawić jakość wody poprzez zmniejszenie zanieczyszczeń i wyeliminowanie uwalniania niebezpiecznych chemikaliów, zmniejszenie o połowę udziału nieoczyszczony ścieków oraz zwiększenie recyklingu
– chronić i przywracać ekosystemy wodne, w tym góry, lasy, mokradła, rzeki, warstwy wodonośne i jeziora.
– wspierać i wzmacniać udział społeczności lokalnych w usprawnianiu gospodarki wodno-kanalizacyjnej.

Cel 7️: czysta i dostępna energia.
Cel ten ma za zadanie zapewnić całej populacji dostęp do stabilnej, nowoczesnej energii po przystępnej cenie. Żeby stało się to możliwe każdy z nas powinien zaangażować się w oszczędzanie energii poprzez m.in. gaszenie światła, gdy go nie potrzebujemy lub używając bardziej energooszczędnych urządzeń.

Cel 8️: wzrost gospodarczy i godna praca.
Mniej więcej połowa światowej populacji wciąż żyje za równowartość dwóch dolarów amerykańskich, podczas gdy stopa bezrobocia na świecie wynosi 5,7%. W wielu miejscach na świecie posiadanie zatrudnienia nie chroni przed ubóstwem. Niestety, często warunki i zasady zatrudnienia, zwłaszcza osób z marginalizowanych grup społecznych, urągają podstawowym standardom, wolnościomi i są sprzeczne z prawami człowieka. Tworzenie godnych warunków pracy jest nierozerwalnie powiązane z przyjęciem przez przedsiębiorstwa odpowiedzialności za poszanowanie praw człowieka, dotyczy to wszystkich przedsiębiorstw, bez względu na ich wielkość, branżę, kontekst działalności, własność i strukturę. Ponadto równość płci w pracy jest również zachwiana – mężczyźni zarabiają aż o średnio 12.5% więcej niż kobiety w 40 z 45 krajów, które zbierają dane na ten temat, a to kobiety wykonują 2.6 razy więcej bezpłatnej opieki i pracy domowej niż mężczyźni.
W jaki sposób my możemy się przyczynić do realizacji celu?
– jako młodzi pracownicy zakładać niezależne związki zawodowe w zakładach pracy lub wstąpić do już istniejącego
informować Państwową Inspekcję Pracy, gdy zostaną naruszone prawo pracy lub zasady bezpieczeństwa i higieny w pracy
– promować przedsiębiorczość, szczególnie wśród młodzieży
– wspierać lokalne start-upy i produkcję towarów lokalnych.

Cel 9️: innowacyjność, przemysł, infrastruktura.
Innowacyjność, urozmaicony przemysł i nowoczesna infrastruktura są ważnymi celami. Jeśli któreś z haseł jest nie spełnione państwo/miasto podupada, gospodarczo lub kulturowo. Kraje bez wieżowców czy bez nowych większych inwestycji, gdzie przemysł też praktycznie nie istnieje, i najpewniej przez to, że w tych krajach nie buduje się placów zabaw, galerii handlowych oraz brakuje miejsc pracy, znajduje się on na ostatnich miejscach listy najbardziej szczęśliwych państw – WHR. Żeby nie doprowadzić do sytuacji takiej jak jest w wielu państwach powinniśmy dbać o wyżej wymienione punkty. Sposobów na pielęgnowanie tej idei jest wiele, lecz tym najważniejszym jest popyt na unowocześnianie miast i wspomaganie funduszu na nie podatkami lub datkami.

Cel 10: mniej nierówności.

Cel 1️1: zrównoważone miasta i społeczności.
Cel ten ma stawić czoło wyzwaniom związanym z gwałtowną urbanizacją (np. bezpieczna utylizacja i gospodarka odpadami w miastach). Miasta są ośrodkami kultury i nauki, przemysłu i produktywności oraz rozwoju społecznego. Powinny one rozwijać się, jednocześnie dbając o poprawę efektywności wykorzystania zasobów, dążyć do ograniczenia zanieczyszczeń i przeciwdziałać ubóstwu. W przyszłości miasta powinny zapewnić równe możliwości wszystkim ludziom oraz dostęp do podstawowych usług, energii, mieszkalnictwa, transportu i innych. Przy rozwoju miast w dzisiejszych czasach powinno zwracać się uwagę na:
– redukcję negatywnego oddziaływania miast na środowisko, powinniśmy zwracać uwagę zarówno na jakość powietrza, odpowiednie zarządzanie odpadami i zanieczyszczeniami ze źródeł np. domowych czy fabrycznych.
– wspieranie poprzez pomoc finansową i techniczną, w budowaniu odpowiednich, zrównoważonych i odpornych osiedli mieszkaniowych oraz środków transportu w przystępnej cenie dla grup ich najbardziej potrzebujących.
– korzystne, ekonomiczne i środowiskowe połączenia pomiędzy terenami miejskimi, podmiejskimi i wiejskimi.
– zapewnienie łatwego i powszechnego dostępu do terenów zielonych i przestrzeni publicznej dla mieszkańców.
– znacząco zmniejszyć liczbę zgonów w wyniku katastrof naturalnych oraz zmniejszyć liczbę osób nimi dotkniętych; znacząco obniżyć bezpośrednie straty ekonomiczne, poniesione w wyniku katastrof, skupiając się na ochronie osób ubogich i grup szczególnie wrażliwych.
– zapewnienie dostępu do przystępnych cenowo i trwałych systemów transportu, podnieść poziom bezpieczeństwa na drogach, zwłaszcza poprzez rozwijanie transportu publicznego.

Cel 1️2: odpowiedzialna konsumpcja i produkcja.
Cel ma za zadanie uświadomić ludzi w jaki sposób świadomie wykorzystywać dostępne dla nas zasoby. Ma to na tyle duże znaczenie, ponieważ ogromna część populacji dalej w nieefektywny sposób wykorzystuje np. energię, wodę lub żywność. Aktualnie 3% światowych zasobów wody nadaje się do picia, z czego 2,5% to zamarznięta woda na Antarktyce, Arktyce i w lodowcach. Tylko 0,5% pitnej wody jest wykorzystywana na potrzeby ludzi i ekosystemów. Niestety człowiek zanieczyszcza wodę szybciej niż natura zdoła ją oczyścić. Ponad 1 miliard ludzi na świecie nadal nie ma dostępu do wody pitnej co prowadzi do wielu globalnych napić związanych z jej brakiem. Dlatego chcielibyśmy zachęcić państwa do zrównoważonego używania jej. Dla nas nie będzie to dużym problemem jak zamiast przykładowej kąpieli weźmiemy prysznic lub użyjemy wody deszczowej do podlania kwiatów, a długofalowe skutki naszej działalności przysłużą się planecie, oraz przyszłym pokoleniom które będą dalej rozwijać naszą cywilizację.

Cel 13: działania na rzecz klimatu.
Cel ten ma za zadanie podjęcie działań w celu przeciwdziałania zmianom klimatu oraz ich skutkom. Przez zmiany klimatyczne ludzie na całym świecie doświadczają poważnych konsekwencji, m.in. ekstremalnych warunków pogodowych czy podwyższenia temperatury. Aby zapobiec jeszcze gorszym rezultatom, należy podjąć pilne działania. Każdy z nas może pomóc w działaniu na rzecz klimatu na wiele sposobów, na przykład:
– oddając odpady do recyklingu, przyczyniamy się do tym aby nadać im drugie życie, tym samym sprawiamy, że nie znajdą się na wysypisku śmieci;
– minimalizując zużycie wody na co dzień, należy zawsze zakręcać krany gdy aktualnie ich nie używamy czy starać się brać krótsze kąpiele bądź prysznice zamiast dłuższych.

Cel 1️4: życie pod wodą.
Ograniczenie śmieci w oceanach morzach i jeziorach na kuli ziemskiej – problem jest ogromny, a przez ostatni pandemiczny czas mierzymy się z dodatkowymi śmieciami – maseczkami. Wiele śmieci pochodzi z transportu śmieci do innych krajów czy ich wyrzucania do oceanu. Co my możemy zrobić, by poprawić sytuację? Gdy jesteśmy nad wodą, bezwzględnie wyrzucać śmieci do śmietników, najlepiej je segregować. Wybierać słomki, sztućce wielokrotnego użytku, nie zostawiać po sobie papierków po lodach na plaży.

Cel 1️5: życie na lądzie.
Dla nas całkowicie normalne i codzienne, lecz za niedługo duża część z nas może zostać pozbawiona tego przywileju. Za naszego życia lub życia naszych dzieci może zniknąć większość Bangladeszu i pobrzeża Indii (zamieszkane przez około 300 mln ludzi), w niedługim czasie możemy stracić tak piękne miejsca jak Malediwy, Kiribati czy Tuvalu, a z polskich ziem zniknie z mapy Gdańsk, Sopot, Elbląg oraz Szczecin. By zapobiec takiemu scenariuszowi musimy ograniczyć efekt cieplarniany, przez który temperatura na całym świecie podnosi się topiąc lodowce (tę pływające jak i spoczywające na dnie oceanów, mórz i na lądach), które podnoszą globalny poziom wody zalewając miejsce zamieszkania wielu milionów ludzi.

Cel 1️6: pokój, sprawiedliwość i silne instytucje.
Cel ma promować niekonfliktowe i dostępne dla każdego społeczeństwo oraz zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wymiaru sprawiedliwości, budować godne zaufania instytucje ? Żeby stało się to możliwe my jako przeciętni ludzie powinniśmy chociażby uświadomić populacje o powinności zgłaszania sytuacji wykraczających poza normy społeczne i stworzyć niezależne instytucje zajmujące się prawami człowieka.

Cel 1️7: partnerstwa na rzecz celów.
Cel ma za zadanie zwiększyć mobilizację krajowych ośrodków, w tym poprzez międzynarodowe wsparcie na rzecz krajów rozwijających się, by poprawić krajową zdolność poboru podatków i innych przychodów. Dodatkowo przyjąć i wdrożyć systemy promocji inwestycji dla krajów najsłabiej rozwiniętych, co już skutkuje widocznym, dwukrotnym wzroście użytkowników Internetu w Afryce w ciągu ostatnich 4 lat. Cel ma również za zadanie zmobilizować dodatkowe środki finansowe dla krajów rozwijających się z różnorodnych źródeł, oraz zająć się kwestią zadłużenia zewnętrznego ubogich krajów o wysokim zadłużeniu by zredukować sytuacje kryzysowe pod względem zadłużenia.